Adatvédelem

 1. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató NAVSKY termékcsalád igénybevétele esetén

 Adatkezelő megnevezése:  Secret Control GPS Kft.
 Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-09-683415
 Adatkezelő adószáma:  11922540-2-43
 Adatkezelő székhelye:  1203 Budapest, Serény u. 4.
 Adatkezelő e-elérhetősége:  info@webbase.hu
 Adatkezelő képviselője:  Varga Zoltán (ügyvezető)
 Adatvédelmi tisztviselő  Jámbor Ferenc
 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  dpo@secretcontrol.hu

 

A Társaság a szolgáltatást megrendelő ügyfelek gépjárművében egy olyan komplex riasztó funkciót alkalmaz, amely segítségével megállapítható, hogy pontosan miért indult be gépjárműve riasztórendszere, melyik ajtót próbálták meg kinyitni, feltörni vagy, hogy próbálkoztak-e a motorháztető vagy csomagtartó kinyitásával.

A védelem másik része a lopásgátló funkció: amennyiben a gépjárművét használó személy, a gyújtás ráadását követő 30 mp-en belül nem tudja igazolni használati jogosultságát, vagyis nem azonosítja magát – ami történhet rejtett nyomógomb, számtasztatúra, kártya vagy mobil applikáció segítségével is – akkor ez riasztást generál a diszpécserközpontba. Szükség esetén a diszpécserek intézkedést kezdeményeznek szoros együttműködésben a rendőrséggel, amely során távolról tudják blokkolni a gépjármű motorját.

Természetes személyekkel kötött szerződések esetében

adatkezelés célja: szolgáltatási szerződés szerinti feladatok ellátása, gépjármű vagyonvédelmi szolgáltatás

kezelt adatok köre:

szerződő fél adatai: neve, címe, anyja neve, születési ideje, adószáma,

számlafizető adatai: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, levelezési cím

szabotázs esetén értesítendő személy: neve mobiltelefonszáma

program elsődleges felhasználója: partnerkód, belépési azonosító, jelszó, pánik jelszó, mobil telefonszám, e-mail cím

gépjárműre vonatkozó adatok: típusa, rendszáma, alvázszáma, színe, gyártási éve, lízingelt gépjármű-e, gépjármű pozíciója, a szerződés tárgyát képező szolgáltatások szerint a gépjármű használatára vonatkozó adatok, az ezekhez kapcsolódó GPS koordináták és időbélyegek

adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 8 év.

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

Gazdasági társaságokkal és más szervezetekkel kötött szerződések esetében:

adatfeldolgozás célja: szerződésben vállalt feladatok ellátása

feldolgozott adatok köre: az ügyfél gépjárműveiben alkalmazott GPS alapú védelmi rendszerek által szolgáltatott adatok, gépjármű pozíciójára vonatkozó adatok

adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: a megbízó törlési kérelmét követően azonnal, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 8 év elteltével törlésre kerülnek az adatok.

adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

 1. sz. melléklet

Tájékoztató WEBBASE szolgáltatást igénybe vevők részére

A Társaság üzemelteti a WEBBASE, GPS technológián alapuló, globális helymeghatározó és védelmi rendszert, amely nagy pontossággal képes meghatározni egy mozgásban lévő jármű helyzetét, sebességét, haladási irányát, illetve üzemelteti a “WEBBASE Internet Alapú Logisztikai Szolgáltatást”

A Társaság, a szolgáltatást igénybevételére térítés ellenében WEBBASE GPS mobil egységet bocsát a megrendelője rendelkezésre.

A gépjárműbe telepített WEBBASE GPS alapú logisztikai és gépjárművédelmi rendszer mobilegység beállításainak megfelelően naplózza, GSM hálózaton küldi a keletkező adatokat a szerver-számítógépeknek.

A szerver-számítógépek a beérkező elsődleges adatokat, jelentéseket eltárolják és feldolgozzák másodlagos, az ügyfél igényeinek megfelelő információkká (elektronikus menetlevél, kilométer elszámolás, stb.).

Az ügyfél a neki alkalmas időpontban internet hozzáférésén keresztül megtekintheti a számára fontos információkat.

A WEBBASE GPS alapú logisztikai és gépjárművédelmi rendszerről beérkező adatok a Társaság speciálisan erre a célra felállított szerver-számítógépeire kerülnek.

Az ügyfél a megfelelő felhasználói név és jelszó ismeretében hozzáférhet gépjárműparkjának adataihoz, illetve új információkat kérhet a hozzá rendelt gépjárművek mozgásáról és vezérelheti a logisztikai rendszer működését.

Természetes személyekkel kötött szerződések esetében:

adatkezelés célja: szolgáltatási szerződés szerinti feladatok ellátása, gépjármű logisztikai szolgáltatás

kezelt adatok köre: az ügyfél gépjárműveiben alkalmazott GPS nyomkövető rendszerek által a gépjárművek használatára vonatkozóan szolgáltatott adatok, a gépjárművezető neve

szerződő fél adatai: természetes személy neve, címe, anyja neve, születési ideje, adóazonosító jele; cég esetén cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám

számlafizető adatai: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, levelezési cím

kezes adatai: neve, címe, anyja neve, születési helye, ideje, adóazonosító jele

szabotázs esetén értesítendő személy: neve, mobiltelefonszáma

program elsődleges felhasználója: partnerkód, belépési azonosító, jelszó, pánik jelszó, mobil telefonszám, munkahelyi telefonszám, e-mail cím

gépjárműre vonatkozó adatok: típusa, rendszáma, alvázszáma, színe, gyártási éve, lízingelt gépjármű-e, gépjármű pozíciója

adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 8 év elteltével törlésre kerülnek az adatok

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

A WEBBASE szolgáltatás biztosítása kapcsán, amennyiben a Társaság a gazdasági társaságokkal szerződik, adatfeldolgozónak minősül.

A szolgáltatás igénybe vevőjének feladata, hogy tájékoztassa munkavállalóit az igénybe vett szolgáltatások adatkezelési vonatkozásait illetően.

Ön, mint Adatkezelő a saját munkavállalói esetében WEBBASE szolgáltatásunk igénybevételével ellenőrizheti a járműveinek/szállítmányainak útvonalát ellenőrizheti az üzemanyagfogyást adott esetben üzemórákat is figyelhet és ezáltal munkavállalóját is kontroll/ ellenőrzés alatt tarthatja.

A munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 11. § (1) bekezdése alapján a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti a munkavállalóit, de előzetesen tájékoztatnia kell a munkavállalókat azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállalók ellenőrzésére szolgálnak [Mt. 11. § (2)]

Továbbá meg kell felelnie AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉBEN (a továbbiakban: GDPR) támasztott előzetes tájékoztatási kötelezettségnek is, miszerint tájékoztatást kell adni az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adattárolási határidőről, kezelt adatok köréről az igénybe vett adatfeldolgozókról, valamint az érintetteket – jelen esetben a munkavállalókat – megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről (GDPR 12. cikk).

A tájékoztatást írásban bizonyítható formában kell megadni.

Gazdasági Társaságokkal és más szervezetekkel kötött szerződésekesetében

adatfeldolgozás célja: szerződésben vállalt feladatok ellátása

feldolgozott adatok köre: az ügyfél gépjárműveiben alkalmazott GPS nyomkövető rendszerek által a gépjárművek használatára vonatkozóan szolgáltatott adatok, a gépjárművezető neve, üzemanyag fogyasztásra vonatkozó adatok, gépjármű sebességére vonatkozó adatok

adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: megbízó kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 8 év elteltével az adatok törlésre kerülnek.

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

21/a. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató a parkolási és autópálya e-matrica szolgáltatást igénybe vevők részére (Mobilalkalmazással)

 Adatkezelő megnevezése:  Secret Control GPS Kft.
 Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-09-683415
 Adatkezelő adószáma:  11922540-2-43
 Adatkezelő székhelye:  1203 Budapest, Serény u. 4.
 Adatkezelő e-elérhetősége:  info@webbase.hu
 Adatkezelő képviselője:  Varga Zoltán (ügyvezető)
 Adatvédelmi tisztviselő  Jámbor Ferenc
 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  dpo@secretcontrol.hu

 

Kapcsolódó szolgáltatásként az ügyfélnek lehetősége van a parkolási díjat és az autópálya használatának díját megfizetni, amelyet a NAVSKY MOBILALKALMAZÁS útján saját hardver eszközén keresztül, vagy a Társaságtól a szolgáltatások keretében birtokába kerülő hardver eszközökön keresztül vehet igénybe, amelynek segítségével kényelmessé teheti a parkolást vagy az e-matrica vásárlást.

A Tásaság ügyfeleinek lehetősége van arra, hogy Android illetve iOS alkalmazás segítségével, várakozás nélkül azonosítsák magukat. Okostelefonos (mobil applikációs) megoldásnak köszönhetően az ügyfeleknek nem kell a kódkártyát állandóan maguknál tartani, hiszen a telefon biztosítja az azonnali összeköttetést a gépjármű védelmi rendszer és az autótulajdonos között.

A mobil applikáció egyedi azonosítással van ellátva.

Az ügyfél gyorsan, mindössze egy gombnyomással parkolhat a mobil parkolási szolgáltatás segítségével.

Az applikáció nemcsak a GPS alapú parkolást teszi lehetővé, hanem számos további kényelmi funkciót is biztosít. Az okostelefonos alkalmazás biztosít olyan funkciókat, mint a sofőrazonosítás és az autó indítás engedélyezése. Az alkalmazás állapotjelző paneljén továbbá megtekintheti az ügyfél a gépjárművel kapcsolatos egyéb információkat, mint aktuális pozíció, gyújtás állapota, riasztó állapota, akkumulátor töltöttség, valamint, hogy parkolási övezetben tartózkodik-e a gépjárművel és a parkolási szolgáltatás igénybe vehető-e, stb.

Természetes személyekkel kötött szerződések esetében:

adatkezelés célja: mobil parkolás és e-matrica vásárlás biztosítása

kezelt adatok köre: szerződésben rögzített adatok, hely adatok, parkolás és e-matrica megvásárlásának ideje, időtartama, parkolási és e-matrica díj összege, valamint a mobilapplikáció használata során a szolgáltató birtokába jutó IOS, vagy más rendszerű (android) felhasználói adatok

adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 8 év.

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

Gazdasági társaságokkal és más szervezetekkel kötött szerződések esetében:

adatfeldolgozás célja: szerződésben vállalt feladatok ellátása

feldolgozott adatok köre: az ügyfél gépjárműveiben alkalmazott GPS nyomkövető rendszerek által szolgáltatott hely adatok, a gépjárművezető neve, parkolására, és e-matrica vásárlására vonatkozó adatok

E matrica vásárlási folyamatnál az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • Gépjármű rendszáma
 • Felségjelzés
 • Kategória
 • érvényességi intervallum

Tranzakciós azonosító

Vásárlás típusa: Pályamatrica

Tranzakció azonosító: ***********

Érvényesség kezdete: 2018.10.02 00:00:00

Érvényesség vége: 2018.10.11 23:59:59

Matrica típusa: 10 napos országos

Matrica kategóriája: Személygépkocsi

Matrica száma: ***********************

valamint a mobilapplikáció használata során a szolgáltató birtokába jutó IOS, vagy más rendszerű (pl. android) felhasználói adatok

adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: a megrendelő kérésére, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 8 év elteltével törlésre kerülnek az adatok

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

21/b. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató a parkolási szolgáltatást igénybe vevők részére (WEBBASE, NAVSKY szolgáltatáshoz)

 Adatkezelő megnevezése:  Secret Control GPS Kft.
 Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-09-683415
 Adatkezelő adószáma:  11922540-2-43
 Adatkezelő székhelye:  1203 Budapest, Serény u. 4.
 Adatkezelő e-elérhetősége:  info@webbase.hu
 Adatkezelő képviselője:  Varga Zoltán (ügyvezető)
 Adatvédelmi tisztviselő  Jámbor Ferenc
 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  dpo@secretcontrol.hu

 

Kapcsolódó szolgáltatásként az ügyfélnek lehetősége van a parkolási díjat megfizetni, amelyet a NAVSKY NOVA GPS rendszer részét képező hardver eszközén, a Társaságtól a szolgáltatások keretében birtokába kerülő hardver eszközökön keresztül (tasztatúra, LCD tasztatúra, Dragon kártya) vehet igénybe, amelynek segítségével kényelmessé teheti a parkolást.

Az ügyfél gyorsan, mindössze egy gombnyomással parkolhat a parkolási szolgáltatás segítségével.

Természetes személyekkel kötött szerződések esetében:

adatkezelés célja: mobil parkolás

kezelt adatok köre: szerződésben rögzített adatok, hely adatok

Parkolásnál az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • Gépjármű rendszáma
 • Zónakód
 • GPS koordináta
 • Státusz
 • Megjegyzés
 • Indítás, leállítás
 • Tranzakciós azonosító
 • Indító személy kódja(opcionális)

adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 8 év.

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

Gazdasági társaságokkal és más szervezetekkel kötött szerződések esetében:

adatfeldolgozás célja: szerződésben vállalt feladatok ellátása

feldolgozott adatok köre: az ügyfél gépjárműveiben alkalmazott GPS nyomkövető rendszerek által szolgáltatott hely adatok, a gépjárművezető neve, parkolására vonatkozó adatok.

Parkolásnál az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • Gépjármű rendszáma
 • Zónakód
 • GPS koordináta
 • Státusz
 • Megjegyzés
 • Indítás, leállítás
 • Tranzakciós azonosító
 • Indító személy kódja(opcionális)

 

adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: a megrendelő kérésére, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 8 év elteltével törlésre kerülnek az adatok

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

 1. sz. melléklet

Tájékoztató az E-útdíj szolgáltatást igénybe vevők részére

A megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszert (HU-GO) 2013. július 1-én vezették be Magyarországon. A díjfizetési kötelezettség a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozik.

Az E-útdíj szolgáltatás kapcsán a Társaság bevallási közreműködőként, a szerződött útdíjfizető teljesítési segédjeként vesz részt a folyamatban.

A Társaság üzemelteti a GPS technológián alapuló, globális helymeghatározó rendszert, amely nagy pontossággal képes meghatározni a mozgásban lévő jármű helyzetét, sebességét, haladási irányát, illetve üzemelteti az “Internet Alapú Logisztikai Szolgáltatást”, amely a Magyarországon bevezetett útdíj rendszerre vonatkozóan meghatározott szabályok értelmében követelmény a bevallási közreműködői szolgáltatások nyújtása érdekében.

A Társaság az ügyfélnek az úthasználók számára úthasználati adatok rögzítésére alkalmas fedélzeti egységet biztosít és a fedélzeti egység által elküldött adatokat feldolgozza. A Társaság az Útdíjtörvény közreműködőre vonatkozó rendelkezései szerinti tárgyban együttműködik a Nemzeti Útdíjszolgálattó Zrt.-vel (a továbbiakban NÚSZ Zrt.) az úthasználattal kapcsolatosan, a NÚSZ Zrt. által alkalmazott általános szerződési feltételekben előírt, a szerződött útdíjfizetők, illetőleg az úthasználók tekintetében is kötelező erővel rendelkező követelményeknek megfelelően.

A Társaság, mint közreműködő köteles a NÚSZ Zrt., mint egyetemes útdíjszolgáltató felé az általa biztosított interfészen keresztül, a NÚSZ Zrt. által meghatározott módon és tartalommal az Ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni az Ügyfél, mint adatkezelő által hozott döntés, és adatkezelési mód választása alapján.

A díjfizetés kétféle módon történhet:

 • Flottakövető szolgáltatók bevonásával, beépített fedélzeti egységgel, vagy szivargyújtóra csatlakoztatható mobil GPS-szel. Ehhez regisztráció szükséges a NÚSZ Zrt. által üzemeltetett www.hu-go.hu oldalon. Meg kell adni a személyes adatokat, a vállalkozással kapcsolatos információkat, illetve a járműre vonatkozó adatokat. A fizetés a jármű tengelyszámától és környezetvédelmi besorolásától, valamint a megtett út hosszától függ.
 • Előre váltott viszonylati jeggyel. A jegy elektronikus formátumú. Megvásárolható a www.hu-go.hu oldalon bankkártyás fizetéssel, vagy a kijelölt árusítóhelyeken, benzinkutaknál elhelyezett kioszkoknál.

A szolgáltatás részleteit a Társaság E-útdíj ÁSZF-je is tartalmazza.

Az E-útdíj szolgáltatás kacsán a Társaság adatfeldolgozónak minősül.

adatfeldolgozás célja: szerződésben vállalt E-útdíj szolgáltatás ellátása

feldolgozott adatok köre: a nyilvántartott fedélzeti eszköz azonosító adata, az ügyfél azonosításhoz szükséges adatai, a gépjármű forgalmi rendszám, felségjele, emissziós osztálya, minimális és aktuális tengelyszáma, tömege, adatszolgáltatás megérkezésének időpontja, az adatszolgáltatás szerint igényelt és megadott úthasználati jogosultság adatai, a fedélzeti egység működésére, működtetésére vonatkozó műszaki adatok

adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: az adatokat a keletkezésüktől számított kettő (2) éven keresztül köteles megőrizni a Társaság, ezt követően a megbízó kérése alapján azonnal, de legkésőbb szolgáltatási szerződés megszűnését követő 8 év elteltével az adatok törlésre kerülnek. Amennyiben az adattárolás jelen pont szerint meghatározott időtartamának a vége előtt a NÚSZ jelzi a Társaság felé, hogy panaszkezelési, vagy jogvita van folyamatban, úgy az érintett adatok mindaddig nem kerülnek törlésre, amíg a panaszkezelési eljárás, vagy jogvita lezárásáról a NÚSZ-tól a Társaság értesítést nem kap.

adattárolás módja: elektronikusan

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

 

 1. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató az ügyfélszolgálat működtetése során felmerülő adatkezelésekről

 Adatkezelő megnevezése:  Secret Control GPS Kft.
 Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-09-683415
 Adatkezelő adószáma:  11922540-2-43
 Adatkezelő székhelye:  1203 Budapest, Serény u. 4.
 Adatkezelő e-elérhetősége:  info@webbase.hu
 Adatkezelő képviselője:  Varga Zoltán (ügyvezető)
 Adatvédelmi tisztviselő  Jámbor Ferenc
 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  dpo@secretcontrol.hu

 

Az ügyfelek igényeikkel, panaszaikkal, kérdéseikkel a diszpécserekhez, az informatikai osztályvezetőhöz, az értékesítőkhöz, a vezető tisztségviselőhöz és az ügyfélszolgálathoz fordulhatnak.

Az ügyfelek igényeit a fogadó munkatársnak személyesen kell intézni, vagy a diszpécserek esetében a “Szolgálati napló”-ban az informatikai osztályvezető, az értékesítők és az ügyfélszolgálat esetében az Apollo rendszerben dokumentálva kell az érintett munkatárs/akhoz, illetve a vezető tisztségviselőhöz eljuttatni.

Az igényt fogadó munkatársnak annak lezárásáig kötelessége nyomonkövetni az ügy eseményeit és szükség esetén tovább kell intézkednie.

Az ügyfelek alapadatait és azok változását az ügyfélszolgálatnak a “NOVA” rendszerben kell karbantartani.

A vagyonvédelmi szolgáltatások műszaki adatait és paramétereit a diszpécserszolgálatnak a “BASE” rendszerben kell karbantartani.

A logisztikai szolgáltatások műszaki adatait és paramétereit az Informatikai Osztálynak a “WEBBASE” rendszerben kell karbantartani.

A szervizeknek, az általuk kezelt ügyfelekről a diszpécserszolgálatot kell tájékoztatniuk.

Az ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:

Szóbeli panasz

 1. a) személyesen a 1203 Budapest, Serény utca 4. szám alatti központban nyitvatartási időben

Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 08:30-16:30

 1. b) telefonon: telefonos ügyintézés +36 1 283 0740 / 2. MENÜPONT telefonszámon biztosított.

A telefonos panaszok minőségbiztosítási és fogyasztóvédelmi okokból rögzítésre kerülnek.

A szóbeli panaszt a Társaság azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyv készül, melynek egy másolati példányát a Társaság átadja a fogyasztónak. Személyes ügyintézés az ügyfélszolgálati irodában és az ügyfélszolgálati pontokon biztosított.

A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

 1. a) az ügyfél neve;
 2. b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 3. c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 4. d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;
 5. e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám;
 6. f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 7. g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
 8. h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

Írásbeli panasz

 1. a) személyesen: 1203 Budapest, Serény utca 4. szám alatti központban nyitvatartási időben
 2. b) postai úton (1203 Budapest, Serény utca 4.)
 3. c) elektronikus levélben (ugyfelszolgalat@secretcontrol.hu)

Írásbeli panasz esetén a panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a panasznak voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat is kéri a Társaság.

Az írásbeli panasz érvényességi kelléke az ügyfél aláírása. Az írásbeli panasz képviselő vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén, a panasz kérelmen a meghatalmazottként eljáró természetes személy nevét is fel kell tüntetni, továbbá a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazott aláírásával ellátott – legalább két tanú által aláírt, illetve saját kezűleg írt és aláírt – eredeti meghatalmazást.

Írásbeli panasz esetén a Társaság a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva, a panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldi az ügyfél részére.

A Társaság a panaszkezelés során igyekszik a legrövidebb határidők betartásával eljárni és biztosítja, hogy döntése során a hatályos jogszabályok szerint vizsgálja ki, orvosolja vagy utasítja el a panaszt. Panaszügyben hozott döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett problémára reagálva küldi meg ügyfelei részére.

A Társaság az ügyintézés során különösen az alábbi adatokat kérheti az ügyféltől:

 1. a) neve;
 2. b) ügyfélszám;
 3. c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 4. d) telefonszáma;
 5. e) értesítés módja;
 6. f) panasszal érintett szolgáltatás;
 7. g) panasz leírása, oka;
 8. h) panaszos igénye;
 9. i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;
 10. j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
 11. k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A Support feladata az APOLLO programban rögzített a WEBBASE szolgáltatással kapcsolatos műszaki tevékenységek ellátása, az ügyfelektől érkező panaszok kivizsgálása.

A WEBBASEszolgáltatási szerződést aláíró ügyfelek regisztrált és telepített gépjárműveihez kapcsolódóan:

 • a Navsky Nova berendezés és a WEBBASE felület telepítés utáni ügyféligények szerinti beállításának elvégzése,
 • a WEBBASE szolgáltatás ügyfél számára történő elérésének élesítése,
 • a szolgáltatás működésének ellenőrzése,
 • az esetleges ügyfélpanaszok rögzítése az Apolló programban, ezek kivizsgálása és kijavítása

Az ügyfél által igénybe vett “WEBBASE” szolgáltatást az ügyfélszolgálat által átadott “Szolgáltatási szerződés (WEBBASE)” információi alapján kell paramétereznie (ügyfél adatok felvitele, hozzáférhető szolgáltatások beállítása).

adatkezelés célja: panaszok, ügyfél igények, hibabejelentések rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

kezelt adatok köre:

 • beszélgetés egyedi azonosítószáma;
 • az ügyfélszolgálati munkatárs hangja
 • betelefonáló, illetőleg a hívott fél hangja;
 • betelefonáló, illetőleg a hívott fél neve;
 • ügyfélszám;
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 • telefonszáma;
 • értesítés módja;
 • panasszal/ ügyféligénnyel érintett szolgáltatás;
 • panasz/ügyfél igény leírása, oka;
 • panaszos igénye;
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;
 • meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f), GDPR 6. cikk (1) b), valamint a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C. §-ban meghatározott jogalappal

adattárolás határideje: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7)],

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

adatok továbbítása: a telefonbeszélgetés a megrendelő, vagy az érintett kérésére, illetőleg hatósági, vagy bírósági eljárásban kiadásra kerülhet

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

 1. sz. melléklet

Tájékoztató a telefonbeszélgetések rögzítésével összefüggő adatkezelésről

 Adatkezelő megnevezése:  Secret Control GPS Kft.
 Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-09-683415
 Adatkezelő adószáma:  11922540-2-43
 Adatkezelő székhelye:  1203 Budapest, Serény u. 4.
 Adatkezelő e-elérhetősége:  info@webbase.hu
 Adatkezelő képviselője:  Varga Zoltán (ügyvezető)
 Adatvédelmi tisztviselő  Jámbor Ferenc
 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  dpo@secretcontrol.hu

 

A telefonos beszélgetés megkezdése előtt a központi (gépi) hang a következőt olvassa be az adatkezelésről:

„Tájékoztatjuk, hogy a beszélgetés a Secret Control GPS Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján rögzítésre kerül. A részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót meghallgathatja a 99 gomb megnyomásával vagy megtekintheti a www.secretcontrol.hu weboldalon.”

„A telefonos hangrögzítés részletes adatvédelmi tájékoztatója:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése alapján a Secret Control GPS Kft-vel folytatott beszélgetése rögzítésre kerül, a beszélgetést egyedi azonosító számmal látjuk el, személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

adatkezelés célja: ügyfélkapcsolati minőségbiztosítás, panaszok, ügyfél igények, hibabejelentések rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

kezelt adatok köre:

 • beszélgetés egyedi azonosítószáma;
 • az ügyfélszolgálati munkatárs hangja
 • betelefonáló/hívott fél hangja;
 • betelefonáló/hívott fél neve;
 • telefonszáma;
 • panasszal/ ügyféligénnyel érintett szolgáltatás;
 • panasz/ügyfél igény leírása, oka;
 • panaszos igénye;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogos érdek és GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése, Mt. 11. §, valamint a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C. §-ban meghatározott jogalappal

adattárolás határideje: a telefonbeszélgetés időpontjától számított 5 év

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

 1. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató a hátralékkezelésről

 Adatkezelő megnevezése:  Secret Control GPS Kft.
 Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-09-683415
 Adatkezelő adószáma:  11922540-2-43
 Adatkezelő székhelye:  1203 Budapest, Serény u. 4.
 Adatkezelő e-elérhetősége:  info@webbase.hu
 Adatkezelő képviselője:  Varga Zoltán (ügyvezető)
 Adatvédelmi tisztviselő  Jámbor Ferenc
 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  dpo@secretcontrol.hu

 

Tájékoztatjuk, hogy hátralékkezelési eljárás során személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

A nem fizető ügyfeleket az ügyfélszolgálatnak a “NOVA” rendszerrel kell naponta leválogatni.

A behajtás megkezdésnek feltétele, hogy az ügyfél legalább 10 nap tartozással bírjon.

Az ügyfélszolgálatnak a behajtási folyamat során elsőként rögzített vonalon folytatott telefonbeszélgetés, vagy az ügyfél kérésére e-mail útján figyelmezteti a késedelmes ügyfelet a tartozás rendezésére, amelynek sikertelensége esetén postai úton ajánlott küldeménnyel, vagy más, a kézbesítés megállapítására alkalmas úton értesíti az ügyfelet a hátralékról. E felszólítások eredménytelensége esetén a Társaság fenntartja a jogot, hogy visszatartási jogával éljen, e tekintetben az ügyfélnek az adatokhoz történő hozzáférési lehetőségét a tartozás kiegyenlítéséig megtagadja.

Amennyiben egy ügyfél a felszólítások ellenére sem fizet és a fennálló szerződés erre lehetőséget biztosít, úgy az Ügyfélszolgálat a Diszpécserszolgálat, illetve az Informatikai osztály a “BASE”, illetve a “WEBBase” rendszerben letilthatja az ügyfél járművét (indításonként 1 perc várakozási idő növekedés), vagy a szolgáltatásokat korlátozhatja.

A tartozás kiegyenlítése esetén az ügyfélszolgálat azonnal jelzi a diszpécserszolgálat, illetve az informatikai osztály felé, hogy a jármű tiltását, illetőleg az adatokhoz való hozzáférés korlátozását elektronikusan megszüntessék.

Amennyiben az adatokhoz történő hozzáférés megvonását követően sem teljesíti a hátralékát az ügyfél, úgy a Társaság a szerződést felmondja, amely esetben a szerződésben kikötött szankciókat – szükség esetén bírósági úton jogi képviselő bevonásával – érvényesíti.

adatkezelés célja: lejárt követelések érvényesítése

kezelt adatok köre: ügyfél azonosító, ügyfél neve, adószáma, székhely vagy lakcímadata elektronikus levelezési cím, telefonszám, nyilatkozatok dátuma, nyilatkozatok aláíróinak neve, számla adatok, tartozás adatai, szerződéskötés dátuma, telefonbeszélgetések

adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) f) szerinti jogos érdek

adattárolás határideje: a hátralék rendezését követő 5 év

Az adatok továbbításra kerülnek a Társaság jogi képviselője részére.

Amennyiben az adatokara jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség, úgy a Társaság az adattárolási határidőt a jogi igény érvényesítését követő 5 évig meghosszabbíthatja.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amelyet a szabályzat 7. sz. mellékletében feltüntetett érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet

 

 1. sz. melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat a hírlevélküldés során felmerülő adatkezeléshez

 Adatkezelő megnevezése:  Secret Control GPS Kft.
 Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-09-683415
 Adatkezelő adószáma:  11922540-2-43
 Adatkezelő székhelye:  1203 Budapest, Serény u. 4.
 Adatkezelő e-elérhetősége:  info@webbase.hu
 Adatkezelő képviselője:  Varga Zoltán (ügyvezető)
 Adatvédelmi tisztviselő  Jámbor Ferenc
 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  dpo@secretcontrol.hu

 

A Társaság ügyfeleinek lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásra feliratkozni, ahonnan értesülhetnek a Társasággal kapcsolatos információkról, az iparág eseményeiről és más érdekes hírekről A feliratkozók részére a Társaság a Hírlevelet havonta kettő alkalommal küldi. Az ügyfélnek az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, amelyet: leiratkozas@secretcontrol.hu e-mail címre küldött leiratkozási szándékot jelző levelével megtehet.

adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése

kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintett leiratkozási nyilatkozatáig

adattárolás módja: elektronikusan

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Az adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem, az adatkezeléshez hozzájárulok.

 

 1. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató a weboldalakra

 Adatkezelő megnevezése:  Secret Control GPS Kft.
 Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-09-683415
 Adatkezelő adószáma:  11922540-2-43
 Adatkezelő székhelye:  1203 Budapest, Serény u. 4.
 Adatkezelő e-elérhetősége:  info@webbase.hu
 Adatkezelő képviselője:  Varga Zoltán (ügyvezető)
 Adatvédelmi tisztviselő  Jámbor Ferenc
 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  dpo@secretcontrol.hu

 

A Secret Control GPS Kft. saját honlapokat üzemeltet, amelyek az alábbicímeken érhetők el:

http://utdijfizetes.hu

Főoldal

Főoldal

http://www.navsky.hu/A honlapokon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütik, Google Analytics stb.) valósul meg.

A honlapokra való be- és kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlapok helyeznek el, illetve olvasnak arról vissza. A cookie-k a honlapok megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapokat a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

A honlapok egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmaznak a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a látogató be van-e jelentkezve a honlapon vagy sem. Az „spublic” cookie tehát a látogatók számára a honlapokra való belépés, illetve az onnan történő kilépés segíti elő. A „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja.

Az alábbi cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlapok látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

a látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a honlapra („utmz” cookie),

a látogató hányszor látogatta meg a honlapot („utmb” cookie),

a látogató mennyi ideig tartózkodott a honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

a látogató mikor látogatta meg először a honlapot („utma” és „utmv” cookie),

illetve a látogató mikor látogatta meg utoljára a honlapot („utmc” és „utmv” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a honlapokat a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén valósul meg.

A honlapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A honlapokról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

adatkezelés célja: a honlapok látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti érintteti hozzájárulás, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

adattárolás határideje: a honlap megtekintésétől számított 30 nap

adattárolás módja: elektronikus

A weboldalon a látogatónak lehetősége van a kapcsolatfelvételre

adatkezelés célja: a honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók azonosítása számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

kezelt adatok köre: név, e-mailcím, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja (érintteti hozzájárulás)

adattárolás határideje: az adatközléstől számított 2 év

adattárolás módja: elektronikus

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.


 1. sz. melléklet

Adatvédelmi tájékoztató céges rendezvényen való részvételhez

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, a Secret Control GPS Kft., mint Adatkezelő, fényképfelvételeket készít, amely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a rendezvény szervezője a saját belső intraneten, vagy belső e-mailezésén keresztül fogja közzétenni. A rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerinti tömegrendezvénynek számít. A Ptk. 2:48. §-a szerint:

„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”

Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a rendezvényre való belépéskor a szervezőknek jelezze, ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog kapni, melynek segítségével az elkészült fényképekről utólagosan felismerhetetlenné fogja tenni képmását az Adatkezelő.

Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is az alábbi elérhetőségen: dpo@secretcontrol.hu

adatkezelés célja: céges rendezvények dokumentálása, megörökítése

kezelt adatok köre: rendezvényen résztvevő neve a rendezvényen résztvevő fényképe és tartózkodási hely, idő

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, illetve az érintett törlési kérelméig

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Az adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem és az adatkezeléshez hozzájárulok.

 

……………………………………………………

aláírás

 

 

 

A biztonságos böngészés és a felhasználói élmény javítása érdekében az itt megtalálható szabályok szerint sütiket használunk.  

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás